Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Waterdragon.nl en
alle met Waterdragon.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de
aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in
beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij
anders is bepaald.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van
toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Waterdragon.nl is ingestemd.
1.5 De internetsite van Waterdragon.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
1.6 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met Waterdragon.nl in een contractuele relatie van welke aard dan
ook staat of komt te staan.
1.7 Waterdragon.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan
te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Waterdragon.nl en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die
staan vermeld op de internetsite.
1.9 Waterdragon.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst
met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële kopers tot het doen van een aanbod.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken (14 dagen), tenzij
een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één
van de volgende omstandigheden:
∙ de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
∙ een offerte door de koper is getekend
∙ de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm
van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”)
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is
overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e‐mail is verzonden
naar het door koper opgegeven e‐mailadres. Deze overeenkomst kan door Waterdragon.nl
herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft
voldaan. In dat geval zal Waterdragon.nl de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de
bestelling mededelen.
2.6 Koper en Waterdragon.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De
elektronische bestanden van Waterdragon.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een
vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e‐mail verstrekt en
opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Waterdragon.nl garandeert
echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in
overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Waterdragon.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van
deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie‐)fouten in de prijsopgave,
zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door
Waterdragon.nl worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn t inbegrepen in de prijs, uitzonderingen zijn aangegeven. Voor bezorging buiten
Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere
voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk
aan de koper gecommuniceerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst
ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Waterdragon.nl.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
* vooruitbetaling;
* Ideal betaling.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Waterdragon.nl ernaar om
bestellingen die voor 16 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden.
De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van
vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de
betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
Waterdragon.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op
andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Waterdragon.nl streeft ernaar vertragingen
binnen één werkdag telefonisch of per e‐mail aan de koper te melden.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Waterdragon.nl de eisen in acht
te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en
ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar
het deze producten betreft, over op de Koper.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen en herroeping recht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument/Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een
herroeping recht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in
kwestie.
Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de
verzegeling (seal) verbroken is.
7.2 Indien de consument/Koper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft
gemaakt, dan draagt Waterdragon.nl voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de
consument/Koper aan Waterdragon.nl betaalde.
7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument/Koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over,
nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Waterdragon.nl is verschuldigd,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere
of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten
werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Waterdragon.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de
fabrikant of door Waterdragon.nl van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
9.2 Waterdragon.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper
of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Waterdragon.nl.
Waterdragon.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg‐ of bedrijfsschade, indirecte schade en winst‐ of
omzetderving.
9.3 Indien Waterdragon.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot
het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage
als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
∙ indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen
reparaties die niet met toestemming van Waterdragon.nl of de fabrikant zijn verricht;
∙ indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
∙ indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
∙ indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5 De Koper is gehouden Waterdragon.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van
de uitvoering van de overeenkomst tegen Waterdragon.nl mochten doen gelden, voor zover de wet
er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen
te komen.
9.6 Waterdragon.nl is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (Thuiswinkel.org).
maar staat wel garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Consument/Kopers die via
de internetsite van de dienstverlening van Waterdragon.nl gebruik maken, kunnen daarom helaas
geen beroep doen op een speciale geschillenregeling.
9.7 Het is mogelijk dat Waterdragon.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites
die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter
informatief. Waterdragon.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar
wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Waterdragon.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na
te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of
niet‐tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige
via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in
een (telecommunicatie‐)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op
enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking
tot de internetsite berusten bij Waterdragon.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi‐, auteurs‐, merk‐, tekeningen‐ en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterdragon.nl,
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot
het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Waterdragon.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
12.2 Waterdragon.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregeling‐ en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van

Artikel 14. Diversen

14.1 Waterdragon.nl te Almere (1363 VZ), Diomedesstraat 46 en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel te Lelystad onder nr. 32138550 Het Btw-identificatienummer is NL001512276B47
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan
Waterdragon.nl op bovenstaand adres of naar het e‐mail adres zoals staat aangeven op de
internetsite./